A03 Akútny compartment syndróm pri zlomeninách distálneho rádia. Kazuistika a prehľad súčasnej literatúry.

27.09.2011 18:59

Autor/Author: Gajdoš R.

Pracoviště/Workplace: Oddelenie úrazovej chirurgie – traumatológie, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Akútny kompartment syndróm zápästia býva následkom buď samotného poranenia v oblasti karpu alebo následkom jeho liečby, ktorá si vyžaduje urgentnú chirurgickú liečbu.

Metodika: Autor predkladá prípad rozvoja kompartment syndrómu po zlomenine distálneho rádia u mladého pacienta, spôsob diagnostiky a terapie tohto poranenia, ako aj výsledok liečby po dvojročnom sledovaní. V prehľade literatúry sa pokúša najsť najoptimálnejší spôsob diagnostiky a liečby jednej z najzriedkavejších komplikácií po zlomenine dolného konca vretennej kosti

Výsledky: Kombináciou klinickej suspekcie, promptnej diagnostiky a chirurgickej intervencie môžno predísť devastujúcim následkom tejto komplikácie.

Závěry: Compartment syndróm zápästia je zriedkou komplikáciou zlomenín distálneho rádia s prevalenciou do 1%, ale s ďalekosiahlymi následkami, ak sa nelieči adekvátne a včas.

 


Summary: not yet available

Vyhledávání