A08 Korekční osteotomie distálního radia

27.09.2011 19:15

Autoři/Authors: Kraus J.(1), Kebrle R.(2)

Pracoviště/Workplace: (1) I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (2) Ústav plastické chirurgie a chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Úvod: Zlomenina distálního radia je dle posledních statistik nejčastější jednoduchou zlomeninou vůbec. Dříve šlo o typickou zlomeninu staršího věku nyní postihuje všechny věkové skupiny. První vrchol incidence je u mladých sportovně aktivních pacientů ve věku 18-30 let. Jde nejčastěji o vysokoenergetické úrazy , většinou s intraartikulární dislokací. Druhý vrchol incidence je u pacientů ve věkové skupině 55-75 let s velkou převahou žen. Zde jde nejčastěji o klasické notoricky známé extraartikukulární zlomeniny Collesova typu. Celkově ze statistik vychází, že zlomenina distálního radia postihne 17% populace starší 60ti let. A co je alarmující někteří autoři uvádějí komplikace různého stupně závažnosti až ve 30ti procentech.

Metodika: Každý, kdo se hlouběji zabývá léčbou zlomenin distálního radia, řeší zásadní otázku zda přítomná dislokace nebo dosažená repozice zajistí pacientovi dobrý funkční výsledek a to ve vztahu k věku, aktivitě a povolání . V naší přednášce jsem se zaměřili na řešení symtomatických extraartikulárních malpozic distálního radia.

Výsledky: Ke korekční osteotomii jsou indikováni symptomatičtí pacienti s malpozičním postavením. Důležitou podmínkou úspěchu je předooperační plánování výkonu. Je nutno dobře zvážit správný čas , směr a úhel osteotomie , vybrat dostatečně masivní implantát , zvážit použití spongiozního nebo bikortikálního štěpu.

Závěry: K dosažení dobrého funkčního výsledku léčby je zapotřebí motivovaného a spolupracujícího pacienta, proto správný výběr pacientů považujeme za základní podmínku úspěchu.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání