Zápis ze shromáždění členů 1.11.2019

01.11.2019 18:00

Datum: 1.11.2019

Místo: Ústí nad Labem, v rámci jednání kongresu chirurgie ruky

Za výbor přítomni: Čižmář, Fibír, Kebrle, Schmoranzová, Zálešák

Omluveni: Hellmuth, Vodička

Přítomno členů společnosti 27

  1. Odsouhlasení programu schůze, 
  2. Dr. Fibír informoval o činnosti společnosti. Společnost je stále členem ČLS JEP. Společnost má cca 182 členů, počet členů se postupně zvyšuje. Doporučeno sledovat stránky společnosti: www.handsurgery.cz. Členové společnosti vybídnuti k využití služby „Vyhledat lékaře“ na stránkách společnosti. Probíhá druhý cyklus kurzů chirurgie ruky a v plánu do budoucna pokračovat dalším cyklem. Kongres je každé dva roky, příští kongres zatím není určen, velmi pravděpodobně podzim 2021. Byla ustavena Dlabalova cena a jejím prvním laureátem je prof. Veselý z FNUSA Brno, kterému byla cena předána na začátku kongresu. Všichni členové byly vyzváni k aktualizaci jejich kontaktních údajů v centrální evidenci členů, aby bylo možno v případě potřeby efektivně kontaktovat členskou základnu společnosti. Aktualizaci je možno provést mailem přes https://www.cls.cz/clenska-evidence
  3. Zprávu pokladníka společnosti Dr. Vodičky přednesl Dr. Fibír. Finanční bilance společnosti je pozitivní, náklady jsou tvořeny drobnými provozními výdaji a příspěvky do FESSH a IFSSH, příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky a případnými finančními přebytky z pořádání kurzů chirurgie ruky. 
  4. Zprávu národního delegáta pro FESSH Dr. Hellmutha přednesl Dr. Fibír. Podpora vzdělávání ze strany federace – FESSH Academy 12-15.2.2020 v Budapešti, nabídnuta zvýhodněná cena pro celkem 4 účastníky z ČR (https://www.fessh.com/academy/2020/). Za ČR vybráni MUDr. Kateřina Kubíčková, MUDr. Kamila Podkalská Sommerová, MUDr. Pavel Korpa, MUDr. Pavel Xinopulos. Dr. Fibír upozornil na možnost usilovat o granty poskytované FESSH a termíny pro podání žádostí, zejména FESSH Training Fellowship (https://fessh.com/fessh-training-fellowship), FESSH Travel Award application (https://fessh.com/travel-award/), Clinical Research Grant (https://fessh.com/clinical-research-grant/), FESSH/Foundation for Hand Surgery Clinical Research Grant (https://fessh.com/fessh-foundation-for-hand-surgery-clinical-research-grant). Dále upozornil na termín pro zasílání přihlášek k aktivní účasti na kongres FESSH 2020 v Basileji (https://www.fessh2020.com) a vyzval členy společnosti k aktivní účasti
  5. Dr. Zálešák, jako národní delegát pro IFSSH, informoval členy o dění ve světové federaci (ezine, granty, příští kongres v Londýně 2022).
  6. Dr. Schmoranzová́ informovala o probíhajících vzdělávacích kurzech chirurgie ruky, které pořádá společnost. Kurzy jsou vyhledávány a atraktivní pro účastníky, počet účastníků se zvyšuje, někdy nelze uspokojit všechny zájemce. Kurzy budou pokračovat i nadále. Ten kdo absolvuje všechny kurzy společnosti i když v různých cyklech bude mít možnost požádat výbor o vydání certifikátu o absolvování celého cyklu. Zpracování návrhu zajistí Dr. Schmoranzová.
  7. Předseda společnosti poté představil nové stanov společnosti. Hlavním důvodem jejich vypracování bylo zejména že staré stanovy nevyhovují současným stanovám ČLS JEP a bylo nutno se také vyrovnat s požadavky nového občanského zákoníku. Návrh nových stanov tedy byl zpracován a odsouhlasen výborem. Návrh byl poté s předstihem zveřejněn na stránkách společnosti. Členové společnosti byli obesláni s požadavky na připomínky do 15.10.2019. Žádné připomínky nebyly podány. Stanovy musí schvalovat pouze shromáždění členů jako nejvyšší orgán společnosti. Následně schvaluje předsednictvo ČLS JEP, z.s. aby nebyl konflikt se stanovami ČLS JEP. Po krátké diskuzi byly stanovy schváleny (pro ??, proti 0, zdržel se 0)
  8. Poté následovala diskuse o dalších záležitostech společnosti. Prof. Smrčka navrhoval usilovat o pořádání mezinárodního kongresu chirurgie ruky v ČR a doporučil usilovat o ustavení specializace v chirurgii ruky. Oběma podněty se výbor bude zabývat. 

Zapsal MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

Vyhledávání