A01 C3 zlomeniny distálního radia - indikace k otevřené osteosyntéze? / C3 fractures of distal radius – indication for open osteosynthesis?

27.09.2011 18:44

Autoři/Authors: Mišičko R.,Meluzínová P.

Pracoviště/Workplace: Traumacentrum, Ústí nad Labem

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Tříštivé nitrokloubní zlomeniny distálního radia /C3/ jsou považované za hraniční indikaci k otevření repozici a vnitřní fixaci. Příchodem nových instrumentárií pro fixaci malých fragemntů s úhlovou stabilitou přišla i naděje na lepší výsledky po těchto závažných zlomeninách. Cílem této práce je zhodnotit tyto výsledky selektivně pro C3 zlomeniny dist. radia.

Metodika: Autoři retrospektivně vyhodnotili soubor všech pacientů s tříštivou nitrokloubní zlomeninou distálního radia /C3/operovaných v letech 2007-2010 v Traumacentru v Ústí nad Labem.

Výsledky: Z celkového počtu 215 zlomenin distálního radia bylo označeno dle klasifikace AO jako zlomeniny C3 celkem 52 zlomenin /%24/. Z toho u 17 zlomenin /32%/ bylo diagnostikováno i přidružené poranění karpu /zlomeniny člunkové kosti,SL disociace,RC nestabilita.../. Komplikace se vyskytly u 36 pacientů /69%/ - malpozice osteosyntetivckého materiálu, sekundární dislokace, rozvoj osteoartrózy, pozdní diagnostika přidružených poranění karpu,,ztuhlost zápěstí... Srovnání souborů pacientů ošetřených staršími implantáty 3,5mm a implantáty 2,4mm nepřineslo signifikantní rozdíl ve funkčním výsledku. Bylo ale zatíženo malým počtem pacientů v obou souborech.

Závěry: Výsledky léčby tříštivých nitrokloubních zlomenin distálního radia /C3/ jsou často neuspokojivé, zvláště u mladých pacientů po vysokoenergetických úrazech. Použití moderních implantátů samo o sobě nemusí zlepšit celkové výsledky, pokud nedojde ke správnému, často obtížnému,technickému provedení - anatomické repozici kloubních fragmentů. CT kontrola reponovaných úlomků peroperačně /3D ISO/ i pooperačně,s následnou korekcí, může přinést zlepšení výsledků. Neuspokojivé výsledky jsou ale ve velkém procentu způsobené i přidruženým poraněním karpu, jehož diagnostika bývá obtížná a léčba kontroverzní.

 

Summary:

Intruduction: Comminuted intraarticular distal radius fractures /C3/ are considered to be the boardline indication for open reduction and internal fixation. The hope fo better results in these serious fractures came up with the advance of new angulary stable implants for stabilization of smaller fragments.The intention of this study is to assess our result in the treatment of C3 distal radius fractures.

Method: Authors evaluated in retrospective manner the collection of all patients with comminuted intraarticular distal radius fracture /C3/ treated in our Traumacenter in the period from 2007 to 2010.

Results: Of the overall amount of 215 distal radius fractures surgically treated in our departement there were classified 52 /24%/ as C3 fractures according to AO classification. In 17 fractures /32%/ of this collection there was diagnosed associated injury of the wrist /e.g. scaphoid fracture, scapholunate dissociation, radiocarpal instability…/. Complications occured in 36 /69%/ patients, as malposition of the osteosynthetic material, secondary dislocation, late diagnostics of associated wrist injuries, rigidity of the wrist and osteoarhritis. Comparison of patients treated with 3,5mm osteosynthetics material and those treated with newer 2,4mm osteosynthetic plate and screws was not singnificant better for any of the group.But there was a small amount of patients in both groups.

Disscusion: The results of patients treated with comminuted intraarticular distal radius fractures are often unsatisfactory, particulary in young patients with high-energy trauma. The use of modern implants alone can not neccesary bring about improved  results,if the correct reduction and fixation of the articular fragments, often very difficult, is not performed. Peroperative control with x-ray ISO C – 3D or postoperative CT examination with subsequent correction of osteosynthesis can improve the overall results. But  unsatisfactury results are often caused by associated injuries of the wrist, which  diagnostics is troublesome and treatment often controversial.

Vyhledávání