G07 Dilacerační a ztrátová poranění nohou u dětí / Dilaceration and loss injuries of legs in children

28.09.2011 14:16

Autoři/Authors: Vřeský B.(1,4), Kašpárek R.(1), Hladík M.(3,4)

Pracoviště/Workplace: (1) Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, (2) Ortopedické oddělení, (3) Klinika dětského lékařství, (4) Ostravská univerzita Lékařská fakulta

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíl: Ztrátová poranění v oblasti nohy jsou závažná pro omezené možnosti rekonstrukce a krytí vzniklých defektů. V dětském věku, je nutno dvojnásob zvážit operační výkony, které vedou k optimálnímu funkčnímu výsledku.

Materiál a metody: Na kasuistikách jsou prezentovány ztrátové a dilacerační poranění v oblasti nohy u dětí, způsobené mechanickými stroji. Pro řešení ztrátových poranění jsou voleny vzdálené a místní lalokové posuny, případně kožní štěpy, prováděny jsou reparace neurovaskulárních porušených struktur při subtotálních amputacích. Preferovány jsou jednodobé operační zákroky, u těžkých dilacerací či amputací je na místě egalizace, se zachováním funkčního pahýlu. Nezbytná je multidisciplinární spolupráce – ortopedie, ARK aj.

Výsledky a závěr: Při indikacích operačních výkonů u závažných dilacerací a ztrátách v oblasti dětské nohy, je nutno vždy zvážit únosnost traumatizovaného dítka k rozsahu plánovaného výkonu a zejména výsledný funkční profit. Nedoporučujeme provádět rozsáhlé výkony bez zázemí dětského ARO. V krajním případě volit egalizaci. Pro oblast nohy preferujeme – lepší funkční protéza než nefunkční bolestivá těžká deformita nohy.

 

Summary: 

Objective: Loss injuries in leg area are serious due to limited possibilities of reconstruction and coverage of resulting defects. In child age it is therefore necessary to consider twice any operations that may result in an optimal functional result.

Material and methods: Case reports present loss and dilacerations injuries in leg area in children caused by mechanical machines. To solve loss injuries, remote and local lap transfers or skin grafts are chosen; in case of subtotal amputations, reparations of neurovascular damaged structures are performed. Single-period operations are preferred; in case of heavy dilacerations or amputation, levelling is appropriate, while preserving functional stump. Multidisciplinary cooperation is necessary – orthopaedics, ARC, etc.

Results and conclusion: Where operations are indicated for serious dilacerations and losses in the area of child´s leg, it is always necessary to consider the bearing capacity of the traumatised child in respect of scope of the planned surgery and particularly the resulting functional profit.  We do not recommend any major surgeries without having the background of a children anaesthesiology and resuscitation department.  In extreme case, levelling should be chosen. For the area of leg we prefer – functional prosthesis is better than non-functional painful heavy leg deformity.

Vyhledávání