Zápis ze schůze výboru 10.10.2020

10.10.2020 10:00

Místo: Klentnice
Přítomni: Čižmář, Fibír, Kebrle, Vodička, Zálešák
Omluveni: Schmoranzová, Hellmuth

 

  1. Členství ve společnosti bylo z důvodů dlouhodobého neplacení členských příspěvků zrušeno Dr.Švachovi.
  2. Vzdělávání: ve dnech 18.-19.9.2020 proběhl kurz chirurgie ruky, pořádaný Dr. Zálešákem a doc. Nejedlým na téma Neurochirurgie a mikrochirurgie. Kongres byl účastníky pozitivně hodnocen, včetně jeho praktické části. Další kurz, poslední z tříletého cyklu je naplánován na 9.-10.4.2021 a organizuje ho Dr. Schmoranzová a její pracoviště.
  3. Plánované odborné akce: výbor byl od Dr. Schmoranzové informován o úvaze organizátorů přesunout XVI. Slovenský kongres chirurgie ruky z původního (již jednou přesunutého) termínu 5.-6.11.2020 na náhradní termín v roce 2021 (pravděpodobně na 23-24.4.2021) kvůli aktuální pandemické situaci. Výbor uvedený záměr prodiskutoval a domluvil se na pravidlech, kterými se budou případné přesuny výročních kongresů du budoucna řídit.  Česká a slovenská národní společnost pořádá své výroční kongresy 1x za 2 roky a po vzájemné domluvě tak, aby se nekonaly oba kongresy v jednom roce. Výbor se shodl, že do budoucna není možné predikovat trvalé zklidnění epidemiologické situace. Výbor nemůže bránit slovenským organizátorům v přesunu jejich národního kongresu. Výbor ale do budoucna neplánuje měnit aktuálně naplánovanou periodicitu vlastních výročních kongresů. Příští kongres ČSChR tedy proběhne v plánovaném termínu na podzim 2021 buď prezenční nebo distanční formou, na kterou budou organizátoři připraveni. Pokud by z nějakých důvodů nebylo možno kongres pořádat ani distanční formou, bude kongres pro rok 2021 zrušen a další proběhne až v roce 2023. Výbor pověřil Dr. Schmoranzovou aby informovala slovenské organizátory o tomto stanovisku.
  4. Finance: Dr. Vodička informoval ohledně overpaymentu směrem k IFSSH, bude dále řešit s ekonomickým odborem ČLS JEP.
  5. Výbor diskutoval další možný rozvoj oboru chirurgie ruky v ČR na základě návrhu vzdělávacího programu, předloženého Dr. Fibírem. Výbor nedošel k žádnému finálnímu rozhodnutí a souhlasil s další diskuzí na toto téma. Aby byla diskuze racionálnější tak souhlasil s návrhem Dr. Fibíra provést dotazníkové šetření mezi pracovišti, které výkony provádí, abychom získali detailnější přehled o tom, jak, v jakém objemu, kým a kde je péče v oboru pacientům poskytována. Dr. Fibír připraví dotazník který poskytne členům výboru k připomínkování. Prof. Čižmář prověří možnosti dalšího postupu v rámci ze strany státní správy. Dr. Kebrle navrhl, aby byl další cyklus kurzů chirurgie ruky certifikovaný FESSH, byl pověřen zjistit podrobnosti. Dr. Zálešák a Dr. Vodička prostudují podrobně předložený návrh vzdělávacího programu a doplní ho podrobnými připomínkami z pohledu svých oborů. Přítomní členové výboru se shodli, že má smysl dále rozpracovat a definovat vizi oboru pro následující období.
  6. Další schůze výboru proběhne 14.12.2020 20:30 formou konferenčního hovoru.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání