Zápis ze schůze výboru 13.6.2022

13.06.2022 20:00

Místo: konferenční hovor

Přítomni: Čižmář, Fibír, Hellmuth, Kebrle, Schmoranzová, Vodička
Omluveni: Zálešák

 1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za členy společnosti byli přijati: MUDr. Kiša, MUDr. Monika Kačírková, MUDr. Richard Billich, MUDr.Zuzana Musilová, MUDr. Lucie Papežová a MUDr. Ondřej Brychcí, Členství ve společnosti zrušili: MUDr. Kotrnoch Knížková, MUDr. Franců, MUDr.  Vopelka, MUDr. Pospíšilová a MUDr. Pospíšil. Výbor odsouhlasil žádost o snížení členských poplatků MUDr. Kateřina Kiss pro roky 2022-2024 z důvodu mateřské dovolené na 100Kč ročně.
 2. Informace z FESSH podal Dr. Hellmuth.  Jednání delegátů FESSH proběhlo konferenčním hovorem 3.6.2022, byly přijaty úpravy stanov FESSH, nové stanovy jsou na stránkách www.fessh.com, Jako nový FESSH secretary general byla zvolena Brigitte Van der Heijden, další kongres je plánován v roce 2023 v Rimini. 
 3. Plánované odborné akce: Kongres chirurgie ruky plánován na 12.-14.10.2023 v Brně v Hotelu Maximus Resort, organizuje pracoviště plastické chirurgie FNUSA Brno, zastoupené přednostou MUDr. Dvořákem. Kongres proběhne opět společně s kongresem České společnosti terapie ruky.
 4. Vzdělávání: Dr. Fibír informoval výbor o proběhlém kurzu (březen 2022 v HK) a jeho hodnocení účastníky. K dispozici pro všechny organizátory je doména www.kurzy-ruky.cz na které nyní jsou informace o plánovaném druhém kurzu. Dr. Hellmuth – registrace následujícího kurzu je otevřena, termín kurzu je 16.17.9.2022 v Hradci Králové, příprava probíhá bez problémů podle harmonogramu. Dr. Kebrle do příštího výboru navrhne termín kurzu 3.3. Traumatologie II. (jaro 2023)
 5. Informace z jednání změnové komise sazebníku výkonů MZ ČR podal Dr. Fibír, který informoval o schválením navýšení výkonů, platných od 1.1.2023 i o dalších výkonech, u kterých bylo zažádáno o projednání v komisi. Dle zkušeností z předchozích jednání došlo k navýšení bodové hodnoty většiny výkonů v průměru o 180%.
  • Schváleno 2.9.2021, předpoklad platnosti od 1.1.2023: 61209 TENOLÝZA FLEXORU, 61215 REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU ŠTĚPEM, 61217 TRANSPOZICE ŠLACHY, 61219 TENOLÝZA EXTENZORU, 61231 IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU, 61233 KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU, 61245 FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY, 61253 PALMÁRNÍ/PLANTÁRNÍ APONEUREKTOMIE, 61255 ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU
  • Schváleno 2.12.2021, předpoklad platnosti od 1.1.2023: 66419 ARTROPLASTIKA ZÁPĚSTÍ A RUKY, 66431 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU – PRVNÍ, 66433 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU – PŘIČTI KAŽDOU DALŠÍ, 66437 REKONSTRUKCE VAZŮ ZÁPĚSTÍ A RUKY, 66837 EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA – POVRCHOVÁ
  • Schváleno 2.12.2021, předpoklad platnosti od 1.1.2023: 61247 OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU
  • Schváleno 18.3. a 2.6.2022, předpoklad platnosti od 1.1.2023: 61117 SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU, nový kod 61118 SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU - za každý další přičti, 61139 ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU, nový kod 61140 ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU – za každý další přičti, 61227 CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU
  • Odesláno k připomínkám ZP, předpoklad projednání srpen 2022, schválení září 2022, platnost nejdříve od 1.1.2024: 61221 REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY, 61235 ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU, 61237 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU, 61241 IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE
 6. Dr. Fibír informoval členy výboru o jednání předsedů organizačních složek ČLS JEP dne 17.5.2022 v Praze kde byl přijat nový jednací a volební řád ČLS JEP. Dále informoval o spuštění elektronického systému evidence členů přes stránky www.cls.cz, kde se každý člen může přihlásit a aktualizovat svoje osobní údaje, být informován o členských poplatcích a jejich úhradě aj.
 7. Finance: Dr. Vodička informoval výbor o zaplacení členských poplatků FESSH a IFSSH.
 8. Výbor odsouhlasil naplánování voleb do orgánů společnosti následovně: Volby budou jednokolové a elektronické, do výboru společnosti a revizní komise. Budou probíhat podle aktuálního volebního řádu ČLS JEP. Za členy volební komise výbor navrhuje:  1x nominace za HK (Fibír), 1x nominace za Vysoké n.J. a 1x nominace za Olomouc (Zálešák). Členové volební komise nemohou být voleni do orgánů společnosti. Všichni členové společnosti budou v průběhu června písemně a emailem vyzváni, aby si aktualizovali svou emailovou adresu v členské evidenci, respektive si aktivovali svůj profil na stránkách www.cls.cz. Dále budou informováni o plánovaných volbách a ti, kteří nechtějí být voleni budou vyzváni, aby to oznámili společnosti. Termín do 30.9.2022. Kandidátní listina bude stejně jako v minulosti tvořena všemi členy ČSChR s výjimkou těch, kteří předem oznámili společnosti, že nechtějí být voleni, a také kromě členů volební komise. Volby proběhnou v říjnu 2022, konečným dnem pro volbu bude předběžně 31.10.2022. Poté volební komise spočítá a zveřejní výsledky Pravidla pro volby do orgánů společnosti zůstávají stejné jako v předchozích volbách, zejména: Právo volit mají pouze členové České společnosti chirurgie ruky. Každý zvolený kandidát má právo se účasti v orgánech společnosti zříci. Na jeho místo pak postupuje další dle pořadí zvolených kandidátů. Je voleno celkem 7 členů výboru a 3 členové revizní komise. Členy výboru se stane prvních sedm kandidátů s nejvyšší prostou většinou odevzdaných hlasů a členy revizní komise se stanou první tři kandidáti s nejvyšší prostou většinou odevzdaných hlasů. Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise. Bude-li kandidát zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat a tuto skutečnost neprodleně sdělí předsedovi volební komise. Není možné být současně členem obou orgánů společnosti. Na uvolněné místo v druhém orgánu společnosti nastupuje další kandidát dle pořadí zvolených kandidátů.
 9. Slovenský kongres proběhne zřejmě 28.-29.4.2022 - Pezinok, obnovena pravidelná rotace kongresů.
 10. Další schůze výboru proběhnou 26.9. a 12.12. formou konferenčního hovoru.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání