Zápis ze schůze výboru 23.3.2019

23.03.2019 10:00

Místo:  Kletnice

Přítomni: Čižmář, Fibír, Hellmuth, Schmoranzová, Zálešák

Omluveni: Kebrle, Vodička

 1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byla přijata MUDr. Lucie Vyroubalová.
 2. Doc. Čižmář informoval výbor o kurzu chirurgie ruky, plánovaném na 6.-7.4., není limitace na počet účastníků teoretické části, praktická část je limitována počtem 30 účastníků. Dr. Schmoranzová informovala o kurzu, který pořádá jako garant Dr. Kebrle, termín kurzu plánován beze změny, tedy 21.-22.9.2019, zvažuje se konečná lokace kurzu, o které bude výbor informován později. Dr. Zálešák také potvrdil, že další kurz bude také v původně plánovaném termínu, tedy 4.-5.4.2020.
 3. Dr. Hellmuth informoval výbor o komunikaci s FESSH, členské příspěvky budou zaplaceny na základě fakturace od FESSH, která zatím nebyla zaslána. Dr. Zálešák informoval o aktualitách z IFSSH.
 4. Dr. Fibír byl pověřen výborem, aby po domluvě s organizátorem kongresu chirurgie ruky 2019 Dr. Humhejem zařadil na program jednání kongresu i shromáždění členů společnosti. Předpoklad je konání na konci odborného programu prvního jednacího dne.  Výbor rozdělil mezi jednotlivé členy prezentaci činnosti společnosti. Finanční zprávu připraví Dr. Vodička, informace z FESSH bude prezentovat Dr. Hellmuth, informace z IFSSH Dr. Zálešák. Dr. Schmoranzová podá zprávu o probíhajících kurzech chirurgie ruky a Dr. Fibír bude prezentovat návrh na změnu stanov a další plány výboru společnosti.
 5. Výbor se shodl na ustavení čestného ocenění, udělovaného naší společností těm, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj oboru. Název ceny a její konkrétní provedení bude předmětem další diskuse, přípravu tohoto ocenění má na starosti Dr. Schmoranzová a bude projednáno na další schůzi výboru. Dále výbor diskutoval osobnosti, které by bylo možno ocenit čestnou či zlatou medailí ČLS JEP na nadcházejícím kongresu chirurgie ruky. Přípravou byl pověřen Dr. Fibír.
 6. Výbor konstatoval, že stávající stanovy společnosti již neodpovídají stanovám ČLS JEP ani současné situaci ve společnosti a souhlasil s vypracováním nových stanov, které by byly v souladu se stanovami ČLS JEP a odpovídaly lépe cílům a činnosti společnosti. Návrh nových stanov zpracoval Dr. Fibír a výbor po provedení dalších dílčích úprav odsouhlasil nové znění těchto stanov. Jejich konečné znění bude zveřejněno na webu společnosti a tyto nové stanovy budou projednány na příštím shromáždění členů a předloženy členům společnosti k odsouhlasení. 
 7. Doc. Čižmář navrhl zřídit administrativní webové rozhraní pro správu emailových adres členů společnosti, kteří mají zájem o zasílání informací o činnosti společnosti. Výbor s tímto návrhem vyslovil předběžný souhlas, jeho realizací pak pověřil Dr. Fibíra. Dále navrhl zřízení finančního fondu předsedy společnosti, určeného pro výdaje spojené s administrativním chodem společnosti.  Výše fondu a pravidla pro jeho užívání budou projednány na příštím výboru společnosti.
 8. Výbor rozhodl o tom, že pro ty účastníky kurzů, kteří absolvují všechny kurzy tříletého cyklu bude vytvořen certifikát o jejich absolvování. Grafický návrh zajistí Dr. Schmoranzová, bude projednán na příští schůzi výboru. Výbor také žádá všechny garanty kurzů z let 2014-2017 o zaslání seznamu účastníků Dr. Fibírovi, aby bylo možno sestavit seznam účastníků, kteří tento certifikát obdrží. Certifikát jim bude poté zaslán doporučeně poštou.
 9. Výbor diskutoval o možnosti vstoupit za naši společnost do jednání o seznamu zdravotních výkonů a to jak ohledně kultivace současných kódů a jejích bodových hodnot tak i navrhováním nových kódů. Výbor zatím nepřijal konečné stanovisko. Shodl se ale v prvním kroku na sestavení seznamu kódů výkonů, které lze použít v chirurgii ruky. Podklady k seznamu pošle Dr. Schmoranzová a doc. Čižmář, případně další členové výboru Dr. Fibírovi, který sestaví základ tohoto seznamu. Další postup bude projednán na některé z následující schůzi výboru společnosti.
 10. Výbor diskutoval o plánování dalších kongresů společnosti v roce 2021 a 2023. Pro rok 2021 osloví Dr. Schmoraznová některé pražské pracoviště, pro rok 2023 projevil zájem o pořádání kongresu Dr. Fibír. Dr. Schmoranzová připraví základní a jednoduchá pravidla a formát kongresu, který by měl být dodržen jako obecný návod pro organizátory kongresů v budoucnu. Tyto podklady budou projednány na příští schůzi výboru.
 11. Další schůze výboru proběhne v pondělí 24.6. ve 20:30 formou konferenčního hovoru.

Zapsal Dr. Fibír
 

Vyhledávání