Zápis ze schůze výboru 24.6.2014

13.07.2014 16:44

Datum a místo konání: 24.6.2014, Sanatorium SANUS Hradec Králové

Přítomni: Schmoranzová, Čižmář, Fibír, Kebrle, Nejedlý

Omluveni: Smrčka, Zálešák

  1. Dr. Fibír a doc. Nejedlý seznámili výbor s výsledky voleb do orgánů společnosti. Za členy výboru byli zvoleni Dr. Schmoranzová, Dr. Kebrle, doc. Čižmář, Dr. Fibír, Dr. Zálešák, doc. Nejedlý a doc. Smrčka. Do revizní komise byli zvoleni Dr. Fialová, Dr. Molitor a Dr. Sukop. Prof. Veselý se funkce v revizní komisi vzdává. Výsledky voleb Dr. Fibír nahlásí ČLS JEP. 
  2. Předsedkyní společnosti byla na další funkční období zvolena Dr. Schmoranzová, místopředsedou doc. Nejedlý a vědeckým sekretářem společnosti Dr. Fibír. 
  3. MUDr. Schmoranzová podala zprávu o finanční situaci společnosti, která je vyrovnaná.
  4. Za nové členy společnosti byli na základě jejich přihlášek přijati  MUDr. Luděk Pliska a MUDr. Iveta Pospíšilová. Byla projednána a odsouhlasena přihláška do Evropského klubu MUDr. Lucie Vaněčkové.
  5. Společnost navrhuje za ČR MUDr. Lucii Vaněčkovou a MUDr. Tomáše Kubka na kurz chirurgie ruky, který se bude konat v září 2014 v Maďarsku. Poplatek za kurz bude uhrazen v rámci stipendijní podpory FESSH. Oba účastníky bude informovat Dr. Schmoranzová. Nahlášení nominantů sekretariátu FESSH zajistí Dr. Fibír
  6. Dr. Fibír se na základě pověření našeho delegáta IFSSH Dr. Zálešáka zúčastnil mítinku delegátů IFSSH v Paříži a seznámil výbor s probíranými tématy. Při jednání IFSSH byla provedena kontrola usnesení z posledního zasedání, které se uskutečnilo v roce 2013 v Indii v rámci kongresu IFSSH.  Byla potvrzena pravidla rotace pořádajících kontinentů. V roce 2022 to bude severní Amerika, 2025 Evropa a 2028 Asie a Pacifik. Při té příležitosti byla vyzvány obě americké asociace sdružující chirurgy ruky AAHS a ASSH aby se domluvily a na příštím setkání delegátů IFSSH jasně deklarovaly svůj zájem na pořádání kongresu v roce 2022. Pokud nebude projeven zájem, bude v roce 2022 pořádáno na následujícím kontinentu v pořadí tedy v Evropě. Skandinávská společnost chirurgie ruky se rozdělila na jednotlivé národní společnosti, které byly na minulém zasedání přijaty do IFSSH (dánská, norská, švédská a finská společnost). Nově byla také přijata ruská a bolivijská společnost. IFSSH podporuje regionální vzdělávací projekty a vyzývá k podávání žádostí o tuto podporu. Jsou zpracovány podklady a pravidla pro získávání této podpory. Jedná se hlavně o vzdělávací kurzy, podpora účasti zahraničních lektorů na národních kongresech a sponzoring návštěvy kongresů IFSSH. Byl vyhlášen Kleinert’s visiting profesorship s podporou 20.000 dolarů, žádosti jsou podávány podle stejných guidelines. Bylo nutno legalizovat právně existenci IFSSH i vzhledem k mezinárodnímu právu. Proto byla IFSSH právně ustavena ve Švýcarsku a byly zpracovány stanovy společnosti, které byly předloženy k diskuzi. Na tomto setkání proběhlo hlasování, kde byly nové stanovy IFSSH přijaty. Následující kongres IFSSH bude v roce 2016 v Buenos Aires a v roce 2019 v Berlíně. V průběhu jednání podal zprávu o činnosti za poslední rok prezident IFSSH Michael Tonkin a generální sekretář Marc Garcia-Elias. Hospodaření společnosti je vyrovnané. Příští setkání delegátů IFSSH je naplánováno v rámci kongresu ASSH v Seattlu 2015.
  7. Dr. Fibír informoval členy výboru o situaci ve FESSH probíranou na mítinku delegátů na kongresu FESSH v Paříži. Jednání vedl končící generální sekretář FESSH Zsolt Szabo. Nejdříve byla provedena kontrola usnesení z roku 2013. Byl potvrzen systém hodnocení delegátů FESSH a byli odměněni nejaktivnější z nich. Dr. Szabo informoval o zrušení některých odborných komisí, které měly minimální činnost a naopak o zřízení komisí nových. Všechny informace jsou k dispozici na webových stránkách FESSH (www.fessh.com)  Dále byla zavedena pro udržení kontinuity společnosti pozice bývalého generálního sekretáře FESSH, který se i nadále může účastnit jednání výboru FESSH. Byly vypracovány kariérní postupy pro práci v rámci FESSH. Dr. Szabo znovu zdůraznil snahu FESSH podporovat edukační projekty členských společností. Dále FESSH podporuje fellowships programy, přičemž počet schválených žádostí se neustále zvyšuje, ale stále není naplněna celá kapacita, kterou FESSH pro tyto účely má vyhrazenu. Dr. Warwick informoval o činnosti komise pro vzdělávání. Pro vypracování seznamu pracovišť pro fellowship programy žádá o nahlášení těchto pracovišť národními společnostmi. Byly revidovány kritéria pro tzv. travel awards, žádostí je více než dříve ale stále nenaplňují kapacitu. Placeny jsou předem 2/3 nákladů, zbylá 1/3 až po vypracování reportu z pobytu. Příští kongres FESSH je v Milanu 2015, jeho součástí je instrukční kurz na téma Dupuytrenova kontraktura. Protože ve stejné době se koná výstava EXPO, doporučují organizátoři objednat ubytování co nejdříve. Byla podána také zpráva o časopisu společnosti FESSH, kterým je Journal of Hand Surgery European Volume. Impact faktor časopisu roste, za rok 2012 je 1,223, jsou k dispozici aplikace pro iPad (jehož součástí je 3 měsíční volná trial verze) a během několika týdnů bude k dispozici aplikace pro Android. Pokud jsou v ČR odběratelé časopisu, je nutno dodat jejich e-mailové adresy aby byl odběratelům umožněn online přístup. Je k dispozici systém hromadných objednávek předplatného pro členské společnosti FESSH s výraznou slevou předplatného. Nutno kontaktovat SAGE nakladatelství pro další informace.  Za nové členy FESSH byla přijata ukrajinská odborná společnost. Pro pořádání kongresu FESSH v roce 2018 se představily 2 kandidátské země: dánská společnost navrhovala Kodaň a britská společnost Cardiff. Tajným hlasování byla většinou 24 hlasů ze 32 zvolena Kodaň, další kongres FESSH bude tedy v roce 2018 v Kodani. Kongres FESSH v roce 2019 nebude pořádán, protože v tomto roce proběhne kongres IFSSH v Berlíně.
  8. Dr. Fibír podal zprávu o přípravách na první kurz chirurgie ruky.
  9. Příští schůze výboru je naplánována na 23.9. 15:00 v Hradci Králové

Zpracoval MUDr. Aleš Fibír

Vyhledávání