Zápis ze schůze výboru 3.12.2018

03.12.2018 20:00

Místo: skype konferenční hovor

Přítomni: Fibír, Hellmuth, Kebrle, Vodička

Omluveni: Čižmář, Schmoranzová, Zálešák

 1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byli přijati: Dr. Zdeněk Pána, Sabina Bartošová, Dr. Lucie Smrčková, Jana Semerádová, Dr. Jakub Holoubek a Dr. Hana Klosová. Za člena Evropského klubu byli přijati: Jana Semerádová, Dr. Martin Ouzký. Výbor souhlasil se snížením členských poplatků po dobu mateřské dovolené pro Dr. Lucii Vaněčkovou.
 2. Dr. Fibír informoval výbor o návrhu nových stanov společnosti tak, aby odpovídaly současným stanovám ČLS JEP. Dr. Fibír rozešle návrh nových stanov k připomínkování všem členům výboru. Připomínky budou vypořádány na příští schůzi výboru, návrh nových stanov pak bude předložen členské základně.
 3. Rámové informace o příštím vzdělávacím kurzu chirurgie ruky, který pořádá doc. Čižmář podal Dr. Vodička. V tuto chvíli je znám program kurzu a předpokládaní lektoři. Registrace pro účastníky zatím není otevřena.
 4. Dr. Hellmuth informoval o nominacích na FESSH Academy Course za naší společnost. Vybráni byli nakonec Dr. Votruba a Dr. Šedivý. Možnost pro registraci ostatních zájemců za plnou cenu v tuto chvíli není otevřen. Dr. Hellmuth upozorní oba nominované lékaře, že podmínkou účasti je přihlášení do Evropského klubu.  V tuto chvíli nejsou známy žádné požadavky na nominace do výborů FESSH. Dr. Kebrle informoval výbor o jeho práci v Relationship comittee FESSH. Zajímavá byla jeho informace, že v tuto chvíli v rámci našeho systému vzdělávání je prakticky téměř nemožné splnit předpoklady zkoušky EBSH.
 5. Dr. Fibír krátce informoval výbor o plánovaném kongresu společnosti v roce 2019. Bude nutno ve spolupráci s organizátory naplánovat v průběhu kongresu shromáždění členů, který je společnost dle stanov povinna uspořádat minimálně jednou za 4 roky. Jedním z plánovaných projednávaných bodů bude změna stanov společnosti.
 6. Dr. Fibír a Dr. Vodička informovali výboru o kongresu Slovenské společnosti chirurgie ruky, který se uskutečnil v říjnu tohoto roku v Martině na Slovensku.
 7. Byla diskutována  výše členských příspěvků pro rok 2019 a bylo rozhodnuto ponechat i v příštím roce příspěvky ve stejné výši. Aktuálně se jedná vedle nezbytného členského příspěvku za členství v ČLS JEP 300Kč/rok o 150 Kč/rok za členství ve společnosti a 500Kč/rok za členství v Evropském klubu.
 8. Dr. Fibír informoval členy výboru o nutnosti podepsat prohlášení pro ČLS JEP o ochraně osobních údajů u těch členů výboru, kteří přicházejí do styku s osobními daty, například členské evidence. Po krátké diskuzi bylo výborem doporučeno aby souhlas podepsali všichni členové výboru. Formulář rozešle Dr. Fibír.
 9. Dr. Kebrle navrhl ustavení ocenění – ceny České společnosti chirurgie ruky pro zasloužilé členy naší společnosti, kteří významně přispěli k propagaci a zlepšení úrovně oboru chirurgie ruky. Cena by měla být udělována na výročních kongresech společnosti a její udělení by mělo být spojeno se zvanou přednáškou na určité téma. Název ceny a její další formát bude předmětem další diskuse.
 10. Dr. Fibír informoval výbor o svém návrhu na rozdělení oblastí zájmu společnosti mezi členy výboru. Definitivní rozdělení s ohledem na nepřítomnost některých členů výboru nebylo dořešeno. Jedná se zejména o to určit garanty následujících zájmových oblastí: vztahy s ostatními odbornými společnostmi v ČR i ve světě, legislativa a vztahy se ZP, věda výzkum a vzdělávání, finance, web a sociální media, členská evidence, historie společnosti. Dr. Fibír rozešle všem členům společnosti náplň jednotlivých oblastí, která bude dále diskutována a na příští schůzi výboru budou doplněny personální nominace.
 11. Na závěr jednání proběhla diskuse na aktuální témata.
 12. Další schůze výboru proběhne jako výjezdní schůze 22.3.2019, místo a organizaci zajistí Dr. Zálešák.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání