Zápis ze schůze výboru 22.10.2009

30.11.2009 14:46

Datum konání: 22.října 2009
Místo konání: Olomouc
Přítomni: Schmoranzová, Zálešák, Pech, Veselý, Kebrle, Fibír
Omluveni :Smrčka, Nejedlý

 

Program :
    Výbor prodiskutoval a projednal návrhy dalšího postupu směrem k ustanovení oboru chirurgie ruky, jako funkční specializace pro základní obory ortopedie, plastická chirurgie, všeobecná chirurgie a traumatologie. Výbor souhlasí s návrhem prosadit obor chirurgie ruky jako funkční specializaci. MUDr. Zálešák informoval o předběžných výsledcích jednání s odbornými společnostmi výše uvedených odborností a jejich předběžných neoficiálních stanoviscích. Výbor chápe ustavení funkční specializace jako nutnou podmínku dalšího rozvoje oboru. Výbor také považuje za nezbytný vzájemný konsenzus odborných společností, jejichž specializace zahrnuje i chirurgii ruky. Toto téma bude předmětem diskuze u kulatého stolu na letošním sjezdu chirurgie ruky v Olomouci.


    Výbor souhlasí s vytvořením interdisciplinární komise, která by připravila podrobné podmínky získání specializace chirurgie ruky, způsobu vzdělávání a certifikace.


    Výbor vyzývá příslušné odborné společnosti ke jmenování svých zástupců do této komise, aby bylo možno koordinovat a sladit názory a specifické preference jednotlivých odborností.


    Výbor vyzývá všechny členy společnosti k doplnění e-mailových kontaktů do databáze členů společnosti, kterou vede MUDr.Kebrle


    Výbor schválil podklady pro jednání valné hromady členů společnosti. MUDr.Schmoranzová podala zprávu o hospodaření společnosti, které je vyrovnané. MUDr.Fibír za revizní komisi informoval, že RK do této chvíle nezjistila žádná pochybení, ani že RK nebyla nucena pozastavit některé z rozhodnutí výboru společnosti.


    Výbor potvrdil předchozí rozhodnutí pořádat další kongres společnosti v roce 2011 v Hradci Králové a MUDr.Fibír byl pověřen jeho organizací. Konkrétní termín akce bude upřesněn později.


Zapsal MUDr.Fibír

Vyhledávání