Zápis ze schůze výboru 16.4.2OO7

30.11.2009 14:40

Datum konání: 16.4.2007

Místo konání: SANUS Hradec Králové

Přítomni: Dr.Schmoranzová, Doc.Nejedlý, Dr.Zálešák, Dr.Kebrle, za revizní komisi Dr. Fibír

Nepřítomni :Doc.Smrčka, Doc.Pech, Prof.Veselý

 

Program :

    Dr.Schmoranzová a Dr.Kebrle informovali o jednání s Evropskou federací společností chirurgie ruky. Dr.Kebrle byl pověřen jednáním jménem Společnosti během světového kongresu chirurgie ruky v Sydney. Dle ústní informace od předsedy FESSH Dr.Garcia-Eliase byla naše písemná žádost o členství již projednána se souhlasným stanoviskem. K přijetí naší společnosti za plnoprávného člena FESSH dojde oficiálně zřejmě na letošním kongresu FESSH v Athénách. Tohoto kongresu se pravděpodobně zúčastní Dr.Schmoranzová, Dr.Kebrle a Dr.Fibír. Jejich úkolem bude mimo jiné dořešit technické podmínky a způsob spolupráce s FESSH včetně způsobu úhrady členských příspěvků. V souvislosti s členstvím v FESSH výbor rozhodl o zřízení zvláštní sekce společnosti, tzv. Evropský klub Společnosti chirurgie ruky, jehož členové budou zároveň členy FESSH, s povinností placení vyšších příspěvků.


    Dr.Fibír navrhl úpravu stanov společnosti, které svým zněním místy již nevyhovují nebo nejsou aktuální. Jedná se o změnu článku č.2, jehož nové znění je navrženo takto: "Členem Společnosti se může stát kterýkoliv lékař nebo zdravotnický pracovník projevující zájem o chirurgii ruky". Dále se jedná o změnu článku č.5. jehož nové znění je navrženo takto: "Četnost pořádání národních sympozií určí výbor Společnosti. Schůze jednotlivých sekcí budou organizovány podle potřeb vyplývajících z jejich činnosti. S tímto zněním vyslovil výbor souhlas.Tyto změny musí schválit shromáždění členů. Výbor rozhodl o konání shromáždění během sympozia chirurgie ruky na podzim t.r. v Českých Budějovicích. Dr.Schmoranzová byla pověřena jednáním s organizátory sympozia, aby bylo shromáždění zařazeno na program a aby byla v rámci rozesílání informací o kongresu rozeslána členům společnosti i pozvánka na toto shromáždění s návrhem programu.


    Dr.Schmoranzová informovala o možnosti zapojit se do projektu EUNI, internetového vzdělávání lékařů, a byla pověřena jednání se zástupci projektu o možnostech a způsobech spolupráce. Výbor vyslovil svůj předběžný souhlas.


    Další diskuse se týkala dalšího rozvoje chirurgie ruky. Výbor se rozhodl zahájit práci na koncepci funkční specializace chirurgie ruky. Výbor pověřil Dr.Schmoranzovou a Dr.Kebrleho zpracováním hrubého návrhu této koncepce. Termín dokončení byl stanoven na 30.6.2007. Tento návrh pak bude rozeslán všem členům výboru, kteří do 31.7. vyjádří své připomínky. Výsledný návrh bude projednán na příští schůzi výboru. Tato specializace by byla pojata jako interdisciplinární, bude nutno ji poté projednat se všemi odbornostmi, které se chirurgií ruky zabývají. Dr.Zálešák navrhuje zahrnout do koncepce i vzdělávací systém v rámci specializace podobný fellowship systémům. Byly diskutovány i další možné charakteristiky koncepce.


    Výbor konstatoval nutnost zapojení Společnosti do jednání dohodovacích řízení se ZP ohledně seznamu výkonů, jejich náplně a bodového ohodnocení, případně návrhů chybějících výkonů. Dr.Schmoranzová a Dr.Zálešák byli výborem pověřeni oslovit organizátory dohodovacích řízení a požádat o zařazení Společnosti mezi účastníky dohodovacích řízení. Účast na těchto jednáních umožní účinně hájit zájmy členů Společnosti v rámci systému zdravotního pojištění. Kódování jednotlivých výkonů chirurgie ruky je také roztříštěno do mnoha specializací a není jisté, zda jsou tyto výkony jednotlivými odbornými společnostmi dostatečně sledovány. Dr.Kebrle upozornil na nutnost zachování sdílení určitých výkonů pro lékaře různých odborností.


    Dr.Schmoranzová navrhuje v rámci Společnosti vypracovat návrhy informovaných souhlasů s výkony, týkající se chirurgie ruky. Tento návrh nebyl zatím přijat. Byla však diskutována možnost jeho realizace v budoucnu.

 

    Další schůze výboru byla naplánována na 10.9.2007 v 16:00 v SANUSu v Hradci Králové.


Zapsal MUDr.Aleš Fibír

Vyhledávání