Zápis ze schůze výboru ze dne 7.l2.20O5

30.11.2009 14:37

Datum konání: 7.12.2005

Přítomni : doc. Pech, doc. Nejedlý, doc.Smrčka, prim.Schmoranzová

Omluveni : prof. Veselý,doc. Maňák, dr. Herzán

 

Program :
Zhodnocení 8. Sjezdu chirurgie ruky v Harrachově 3-4.ll 20O5:
Kongrese byl hodnocen jako úspěšný. Byla velká účast posluchačů i přednášejících, přednášek se sešlo hodně a byly oborově velmi pestré. Pro interdisciplinární předávání informací o stavu oboru je to velmi významné, o sjezd měly velký zájem výrobci i distributoři zdravotnických firem. Jako pěkný byl hodnocen i společenský program. Pořadatelům sjezdu bylo vysloveno poděkování.


Další tentokrát 9. sjezd chirurgie ruky České společnosti chirurgie ruky bude společnou rukou pořádat plastická chirurgie a ortopedické oddělení nemocnice České Budějovice . termín - podzim 2OO7 bude postupně upřesněn.


Zhodnocení internetových stránek, které jsou umístěny na webu handsurgery:
Stránky profesních společností jsou "mrtvé" pokud se o ně někdo nestará , tak je tomu u stránek některých odborných společností jiných a bylo tomu tak i u odborné společnosti chirurgie ruky . Pokud se ale objeví subjekt, který je nejen ochoten se o stránky starat, ale kterého to ještě navíc baví, stane se vzájemně výhodná spolupráce velkým přínosem pro obor. Takto, doufáme, se stalo v oboru chirurgie ruky: Stránky České společnosti chirurgie ruky na webu www.handsurgery.cz fungují . Editor stránek MUDr Fibír se o stránky skvěle stará. Docent Dlabal připravuje pro internetové stránky prezentaci o Historii chirurgie ruky u nás.


Členství v České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP :
Možnosti přihlášení do společnosti: postup je uveden na internetové stránce společnosti. Docent Nejedlý dá pak osobně vědět členovi o přijetí do evidence členů. Členství zaniká, pokud člen 2x za sebou nezaplatí členské příspěvky. Pokud vznikne dluh, zpětné přijetí do ČLS JEP je velmi obtížné.


Členství v mezinárodních organizacích:
Členství ve Světové federaci /IFSSH/
Bylo zaplaceno hromadné členství v IFSSH a Česká společnost chirurgie ruky je tedy i nadále členem . Individuelní příspěvky zatím IFSSH nevymáhá , ale není vyloučeno, že k tomu dojde.
Členství v Evropské společnosti /FESSH/
Česká společnost má statut přidruženého člena. To znamená, že neplatíme příspěvky, můžeme se účastnit jednání, ale nemáme hlasovací práva. Řádnými členy jsme se nestali proto, že při hlasování před 5 ti lety o možnosti členství spojené s nutností platit individuální příspěvky se pouze 3O členů přihlásilo k platbě do Evropské NEBO Mezinárodní společnosti. Tehdy byla dána přednost členství v mezinárodní společnosti. Po integraci ČR do EU a vzhledem i k zajímavému vzdělávacímu programu pro členy se naše společnost opět začne zajímat o možnost řádného členství v Evropské společenosti chirurgie ruky.


Různé:
Bylo odsouhlaseno zaplacení a odeslání věnce na pohřeb docenta Janoviče.
Další schůze výboru bude l5.2.2OO6.

Vyhledávání