ZALOŽENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI TERAPIE RUKY

(Czech Society for Hand Therapy)

    Vážené kolegyně a kolegové, Vážení přátelé fyzioterapie a rehablitace ruky,

   jménem přípravného výboru bychom Vás všechny rádi oslovili a navrhli Vám možnost zúčastnit se ustavení nové odborné společnosti. Rozhodli jsme se iniciovat vznik odborné společnosti, která by se věnovala tak specifickému a náročnému oboru, jakým fyzioterapie a rehabilitace ruky bezesporu je. Snažíme se také kopírovat vývoj v okolních vyspělejších zemích, kde podobné společnosti již dlouho fungují a hrají nezastupitelnou roli ve zlepšování a organizaci rehabilitační péče o poraněnou nebo nemocnou ruku. Úlohou budované společnosti je také jednání se zástupci státní správy a zdravotních pojišťoven, vedoucí ke zlepšení podmínek jak pro pacienty, tak pro specialisty, kteří se terapii ruky zabývají. Ti z Vás, kteří se rehabilitaci ruky věnují, ví velmi dobře o jak komplexní a náročný obor se jedná a také tuší velmi dobře, že je vždy co zlepšovat.

    Společnost terapie ruky, což je její zatím pracovní název, by měla být založena jako organizační složka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP) a měla by se přiřadit po bok desítek odborných společností, které pod ČLS JEP dnes existují a kterým ČLS JEP poskytuje organizační a servisní podporu.

    Cílem zakládané společnosti je podpora a všestranný rozvoj oboru rehabilitace a fyzioterapie ruky, koordinace spolupráce s příbuznými obory, vydávání publikací a organizace vzdělávacích akcí a kongresů. Za tímto účelem bude společnost vyvíjet vzdělávací, poradenskou a osvětovou činnost, podporovat rozvoj léčebné péče a zdravotnických služeb v oboru, podporovat uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu, podporovat publikační a vzdělávací činnost prostřednictvím internetu a spolupracovat s odbornými společnostmi u nás i ve světě.

    Podmínkou založení nové společnosti je shromáždění minimálně 50 zájemců o členství v nově vznikající společnosti. Se jmenným seznamem zájemců o členství bude poté zaslána žádost o vznik společnosti na ústředí ČLS JEP. Poslední podmínkou je schválení vzniku společnosti předsednictvem ČLS JEP.  Poté bude moci proběhnout ustavující shromáždění společnosti s volbou orgánů společnosti.

    V rámci kongresu České společnosti chirurgie ruky 21.října 2011 ve Špindlerově mlýně je plánováno první setkání všech zájemců o členství ve společnosti. Úkolem setkání bude jednak zjistit jaký zájem lze od odborné veřejnosti očekávat a také diskuze nad názvem, směřováním a úlohou společnosti návrhem stanov apod.

    Zájemce o členství v České společnosti terapie ruky ČLS JEP tedy žádáme aby se zúčastnili přípravného jednání, které se uskuteční 21.října od 10:15 v Modrém salonku v 5 patře po skončení odborného programu rehabilitační a sesterské sekce.

    Pokud se nemůžete jednání zúčastnit a máte zájem o budoucí členství ve společnosti, prosíme zapište se do seznamu sympatizantů nové společnosti který bude po celou dobu jednání kongresu k dispozici na registraci.

    Uvítáme všechny z Vás, kteří by měli zájem pomoci s organizací ustavujícího shromáždění členů a vítáme všechny Vaše námitky a připomínky.
 

Za přípravný výbor

MUDr.Aleš Fibír

Mgr.Milada Hebelková Činčerová