Stanovy České společnosti terapie ruky – návrh
(Czech Society for Hand Therapy)


Čl. 1.
Název a popis společnosti

Česká společnost terapie ruky (dále jen „společnost“) je dobrovolnou organizací, která sdružuje specialisty, zabývající se rehabilitací a fyzioterapií ruky z České republiky na základě jejich společného zájmu.

Čl. 2
Statut společnosti

Společnost je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Právní postavení společnosti je dáno jejím členstvím v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a vyplývá z jejích stanov.

Čl. 3
Cíl činnosti společnosti

Cílem společnosti je podpora a všestranný rozvoj oboru rehabilitace a fyzioterapie ruky, koordinace spolupráce s příbuznými obory, vydávání publikací a organizace kongresů. Za tímto účelem bude společnost vyvíjet vzdělávací, poradenskou a osvětovou činnost, podporovat rozvoj léčebné péče a zdravotnických služeb v oboru, podporovat uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu, podporovat publikační a vzdělávací činnost prostřednictvím internetu a spolupracovat s odbornými společnostmi u nás i ve světě.

Čl. 4
Členství

Řádným členem společnosti může být lékař nebo fyzioterapeut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí se stanovami a cíli společnosti. O přijetí za člena společnosti rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor společnosti. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

Členství ve společnosti zaniká vystoupením člena písemným oznámením výboru společnosti, úmrtím člena, zánikem společnosti, nebo pro neplnění členských povinnosti v souladu se stanovami ČLS JEP. Člen společnosti je zároveň členem ČLS JEP. Zánikem členství v ČLS JEP zaniká i členství ve společnosti. Výši členského příspěvku určuje výbor společnosti.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

Člen společnosti má právo se účastnit činnosti společnosti, jednání shromáždění členů, volit orgány společnosti, být volen do orgánů společnosti, obracet se na orgány společnosti s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Člen má povinnost zejména dodržovat stanovy společnosti, aktivně se podílet na plnění cílů společnosti, svědomitě vykonávat funkce v orgánech společnosti, platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem společnosti, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno společnosti.

Čl. 6
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: shromáždění členů, výbor společnosti a revizní komise.

Čl. 7
Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem společnosti. Právo účasti na shromáždění členů upravuje jednací řád ČLS JEP. Shromáždění členů je svoláváno výborem společnosti dle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 všech členů společnosti, nebo požádá-li o to revizní komise společnosti.

Shromáždění členů volí a odvolává výbor a revizní komisi společnosti a rozhoduje o délce jejich funkčního období, které zpravidla činí 4 roky. Shromáždění členů má zejména oprávnění schvalovat, měnit a rušit předpisy společnosti, schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, příp. o dalším vnitřním členění společnosti a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry činnosti společnosti.

Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pokud shromáždění členů není usnášeníschopné, je výbor společnosti povinen svolat náhradní shromáždění do 3 měsíců. Náhradní shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna minimálně jedna třetina všech členů společnosti. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné. Shromáždění členů rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Jestliže se přes opakovaně nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopné shromáždění členů, přebírá jeho pravomoci výbor.

Čl. 8
Výbor společnosti

Výbor společnosti je řídícím a výkonným orgánem společnosti. Výbor má minimálně tři členy. Svolává jej předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. Výbor společnosti má za úkol zejména přípravu zasedání shromáždění členů, realizaci jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními, rozhoduje o přijetí za člena společnosti, svolává zasedání shromáždění členů, pravidelně informuje své členy a předsednictvo ČLS JEP o činnosti společnosti, řeší otázky související s hospodařením společnosti, vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o činnosti.

Výbor společnosti má oprávnění volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele (sekretáře), hospodáře (pokladníka) a další funkcionáře, delegovat v odůvodněných případech své zástupce na jednání příslušných orgánů ČLS JEP a opravňovat je jednat v jejich rámci jménem společnosti, vysílat zástupce společnosti do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, jakož i do nejrůznějších forem řízení, týkajících se problematiky související se zaměřením činnosti společnosti,

Výbor společnosti má oprávnění rozhodovat o rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členění společnosti a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládat ke schválení nejbližšímu shromáždění členů. Dále má právo vytvářet další poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství ve společnosti, pokud se ve stanovách neuvádí jinak.

Výbor má právo rozhodovat o výši členského příspěvku společnosti a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů, rozhodovat o korespondenčním způsobu voleb do orgánů společnosti uvedených a zabezpečovat jejich realizaci, vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČLS JEP.

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Výbor rozhoduje hlasováním, nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 9
Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem společnosti. Revizní komise má minimálně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost. Revizní komise má za úkol zejména kontrolu činnosti členů a orgánů společnosti, nejméně jedenkrát ročně vypracovává revizní zprávu. Revizní komise má oprávnění účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů společnosti dle svého uvážení, pozastavovat rozhodnutí výboru společnosti, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo společnosti a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné. Revizní komise společnosti je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů společnosti.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Společnost zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím. O zániku společnosti z uvedených důvodů rozhoduje shromáždění členů společnosti. Předsednictvo ČLS JEP může rozhodnout o zrušení společnosti, je-li činnost společnosti v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s předpisy ČLS JEP, poškozuje-li dobré jméno ČLS JEP, nebo je-li její činnost v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP. Při zániku společnosti určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která dořeší spolu se sekretariátem ČLS JEP majetkové záležitosti.