Stanovy České společnosti chirurgie ruky
(Czech Society for Surgery of the Hand)
ČLS JEP, z.s.

 

Čl. 1.
Název a popis společnosti

Česká společnost chirurgie ruky (dále jen „společnost“) je dobrovolnou organizací, která sdružuje lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky v České republice na základě jejich společného zájmu.


Čl. 2
Statut společnosti

Společnost je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně z.s. (dále jen ČLS JEP). Právní postavení společnosti je dáno jejím členstvím v ČLS JEP a vyplývá z jejích stanov. Společnost je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost.


Čl. 3
Cíl činnosti společnosti

Poslání a cíle společnosti jsou shodné s posláním a cíli ČLS JEP. Dále je cílem společnosti podpora rozvoje chirurgie ruky, rozvoj spolupráce, přátelství a dobrých kolegiálních vztahů mezi členy společnosti, spolupráce s jinými odbornými společnostmi při vytváření a zdokonalování vzdělávání v chirurgii ruky. Dále společnost usiluje o co nejvyšší bezpečnost a standard péče o pacienty v oboru chirurgie ruky a dbá na dodržování etických zásad při výkonu povolání.

Za tímto účelem bude společnost vyvíjet vzdělávací, poradenskou a osvětovou činnost, podporovat rozvoj léčebné péče a zdravotnických služeb v oboru, podporovat uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu, podporovat publikační činnost, organizovat odborné a vzdělávací akce a spolupracovat s odbornými společnostmi u nás i ve světě. Hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými ČLS JEP a jejími orgány.


Čl. 4
Členství

Členství ve společnosti může být řádné, čestné nebo přidružené. O přijetí za člena společnosti rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor společnosti. Členství vzniká schválením přihlášky uchazeče výborem a po zaplacení členského příspěvku společnosti a ČLS JEP. Člen společnosti je zároveň členem ČLS JEP. Zánikem členství v ČLS JEP zaniká i členství ve společnosti. Výši členského příspěvku určuje výbor společnosti.

Řádným členem společnosti se může stát lékař nebo zdravotnický pracovník, projevující zájem o chirurgii ruky, který je zároveň oprávněn poskytovat zdravotní služby na území České republiky dle podmínek, které jsou legislativou České republiky vyžadovány.

Čestným členem společnosti se může stát osobnost, lékař nebo jiný zdravotnický pracovník, který má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru chirurgie ruky. O udělení čestného členství rozhoduje výbor. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen. Pokud čestný člen není současně řádným členem ČLS JEP, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním, nemůže volit ani být volen. Výbor společnosti může rozhodnout o prominutí úhrady členského příspěvku společnosti, nikoli však členského příspěvku určenému ČLS JEP pokud je čestný člen zároveň členem ČLS JEP. Čestného členství je možno se vzdát a to písemným oznámením výboru společnosti. V závažných případech (např. poškozování dobrého jména společnosti nebo ČLS JEP) je možno čestné členství odejmout.

Přidruženým členem společnosti se může stát lékař nebo zdravotnický pracovník, projevující zájem o chirurgii ruky, který není oprávněn poskytovat zdravotní služby na území České republiky a dle podmínek, které jsou legislativou České republiky vyžadovány. Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů společnosti. Členský poplatek hradí ve stejné výši jako řádný člen.

Členství zaniká úmrtím, dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem doručení tohoto prohlášení, zánikem společnosti nebo vyloučením zejména pro neplnění členských povinností v souladu se stanovami společnosti a ČLS JEP.


Čl. 5
Práva a povinnosti členů

Člen společnosti má zejména právo účastnit se činnosti společnosti, volit a být volen do orgánů společnosti, být informován o činnost společnosti, obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány společnosti, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti společnosti a využívat pomoci a podpory společnosti v činnostech, vyplývajících z jejích poslání a cílů.

Člen společnosti má zejména povinnost dodržovat stanovy společnosti a stanovy ČLS JEP, přispívat k naplňování poslání a cílů společnosti, řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky, řádně vykonávat svěřené funkce a nečinit nic, co by bylo v rozporu se zájmy společnosti nebo co by poškozovalo dobré jméno společnosti a ČLS JEP.


Čl. 6
Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:
a) shromáždění členů,
b) výbor,
c) revizní komisi.

Společnost si může zřizovat podle potřeby poradní orgány například pracovní skupiny a komise. Funkční období členů výboru a revizní komise je čtyřleté, pokud shromáždění členů nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období.


Čl. 7
Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem společnosti. Právo účasti na jednání shromáždění členů má každý člen společnosti. Shromáždění je svoláváno výborem dle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 všech řádných členů společnosti, nebo požádá-li o to revizní komise a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti. Termín, místo konání a program shromáždění členů je povinen výbor zveřejnit nejpozději do 15 dnů před datem jeho konání. Nesplní-li výbor povinnost svolat shromáždění členů, je tak oprávněna učinit revizní komise společnosti. Nesplní-li tuto povinnost ani revizní komise společnosti nebo je-li společnost po delší dobu zcela nefunkční, má právo svolat shromáždění členů společnosti revizní komise ČLS JEP.

Shromáždění členů zejména volí a odvolává výbor a revizní komisi, rozhoduje o délce funkčního období orgánů společnosti, schvaluje, mění nebo ruší předpisy společnosti, rozhoduje o zřízení anebo zrušení nižších organizačních jednotek společnosti a je oprávněno rozhodnout o jakékoliv otázce týkající se společnosti, kterou si k rozhodnutí vyhradí. Shromáždění členů rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

Čl. 8
Výbor společnosti

Výbor společnosti je řídícím a výkonným orgánem společnosti a má 7 členů. Výbor je oprávněn rozhodnout o jakékoliv otázce společnosti, pokud její rozhodnutí není ve výlučné pravomoci shromáždění členů nebo revizní komise společnosti. O změně počtu členů výboru rozhoduje shromáždění členů.

Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, pokladníka, případně další funkcionáře.  Funkci předsedy může člen výboru vykonávat bez přerušení  maximálně  dvě volební období. Funkce ve výboru společnosti jsou dobrovolné a bezplatné.

Jednání výboru svolává předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. Jednání výboru může probíhat dálkově, formou konferenčního hovoru. Výbor jedná nejméně 2x za rok. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí být všem členům společnosti k dispozici (např. zveřejněním na internetových stránkách společnosti nebo zasláním elektronickou formou). Zápis výbor zasílá také sekretariátu ČLS JEP. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Výbor rozhoduje hlasováním, nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Výbor společnosti má za úkol zejména přípravu zasedání shromáždění členů, realizaci jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními, rozhoduje o přijetí za člena společnosti, svolává zasedání shromáždění členů, pravidelně informuje své členy a předsednictvo ČLS JEP o činnosti společnosti, řeší otázky související s hospodařením společnosti, vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o činnosti.

Výbor má dále právo delegovat v odůvodněných případech své zástupce na jednání příslušných orgánů ČLS JEP a opravňovat je jednat v jejich rámci jménem společnosti, vysílat zástupce společnosti do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, jakož i do nejrůznějších forem řízení, týkajících se problematiky související se zaměřením činnosti společnosti.

Výbor společnosti má oprávnění rozhodovat o rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členění společnosti a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládat ke schválení nejbližšímu shromáždění členů.  Dále má právo vytvářet další poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství ve společnosti, pokud se ve stanovách neuvádí jinak.

Výbor má právo rozhodovat o výši členského příspěvku společnosti a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů, rozhodovat o způsobu voleb do orgánů společnosti a zabezpečovat jejich realizaci v souladu s Volebním řádem ČLS JEP, vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČLS JEP.


Čl. 9
Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem společnosti a má tři členy. O změně počtu členů  rozhoduje shromáždění členů. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. Revizní komise má za úkol zejména kontrolu činnosti členů a orgánů společnosti. Předseda nebo pověřený člen revizní komise má právo účastnit se jednání výboru a dalších orgánů společnosti. Revizní komise má dále oprávnění pozastavovat rozhodnutí výboru společnosti, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo společnosti a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné. Revizní komise společnosti je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů společnosti.


Čl. 10
Mezinárodní klub

Společnost zřizuje Mezinárodní klub Společnosti chirurgie ruky ČLS JEP jako nižší organizační jednotku společnosti. Jeho členem může být kterýkoliv řádný člen společnosti, který o to požádá. Člen Mezinárodního klubu se stává zároveň členem FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) a IFSSH (International Federation of Societies for Surgery of the Hand) se všemi právy a povinnostmi. Výše příspěvků za členství v Mezinárodním klubu určuje výbor společnosti s přihlédnutí k výši členských poplatků FESSH a IFSSH.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Společnost zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím. O zániku společnosti z uvedených důvodů rozhoduje shromáždění členů společnosti.  Předsednictvo ČLS JEP může rozhodnout o zrušení společnosti, je-li činnost společnosti v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s předpisy ČLS JEP, poškozuje-li dobré jméno ČLS JEP, nebo je-li její činnost v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP. Při zániku společnosti určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která dořeší spolu se sekretariátem ČLS JEP majetkové záležitosti. V případě rozporu těchto stanov nebo jiného předpisu společnosti se stanovami nebo jinými předpisy ČLS JEP, mají přednost předpisy ČLS JEP. Pro společnost platí Jednací a Volební řád ČLS JEP, řádně schválený příslušnými orgány ČLS JEP.

 

Přijato na shromáždění členů ČSChR 1.11.2019 v Ústí nad Labem